Obchodní záruční a reklamační podmínky Enzian s.r.o.

Tyto obchodní a reklamační podmínky byly vypracovány v souladu s Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění, Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a zákonem O ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v našem obchodě.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Prodávající firma Enzian s.r.o.(dále jen „Prodávající“).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

2. CENY ZBOŽÍ

Všechny ceny za zboží jsou maloobchodní a jsou uvedeny včetně DPH.

3. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

V cenách zboží je započítáno DPH ve výši 21%. Společnost Enzian s.r.o. je plátcem DPH.

4. ZBOŽÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodané zboží je při převzetí bez vad v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

5. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

  • ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba na zboží je 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců

Záruka se vztahuje na zjevné výrobní vady a nefunkční součásti. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené nevhodným používáním, neopatrnou manipulací nebo použitím nepřiměřené síly.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Pokud je záruka na bazarové produkty nižší, je to uvedeno jak u výrobku při nákupu, tak na nákupním dokladu.

  • REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Reklamované zboží odešlete na vlastní náklady na adresu naši firmy Enzian s.r.o. Pec pod Sněžkou 209, 54221 spolu s popisem závady, kopií daňového dokladu a záručním listem nebo je možnost přinést osobně na naši prodejnu.

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení kontaktuje kupujícího. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího emailem či telefonicky.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů dle zákona č. 634/1992 Sb ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

V případě řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím se spotřebitel může dle Zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele obrátit na institut Mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci www.adr.coi.cz.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.

ZPŮSOBY PLATBY

V hotovosti nebo platební kartou na prodejně
Při osobním odběru zboží přijímáme platby v hotovosti, nebo je možné platit všemi obvyklými platebními kartami, jako jsou: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card, atd.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Daňový doklad a záruční list
Daňový doklad je vystaven vždy při platbě za zboží. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách oficiálního dovozce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.