Všeobecné obchodní podmínky půjčovny Enzian Mountain Shop

(dále jen „VOP“)

Vydal: Enzian s.r.o., Vacínova 1848/2, Praha 8, IČO: 28386094

Toto znění VOP je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi společností Enzian s.r.o., Vacínova 1848/2, Praha 8, IČO: 28386094 (dále jako „Pronajímatel“) a Nájemcem identifikovaným v záhlaví Smlouvy o nájmu sportovního vybavení (dále jako „Smlouva“).

1. Na základě Nájemní Smlouvy Pronajímatel přenechává Nájemci do dočasného užívání sportovní vybavení specifikované v Nájemní Smlouvě jako Předmět nájmu a Typové označení (dále jen „Předmět“).

2. Nájemce převzal Předmět nájmu plně funkční a způsobilý k účelu nájmu

3. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé Nájemci užíváním Předmětu nájmu a ani za jiné újmy bezprostředně související s jeho užíváním.

4. Nájemce je oprávněn užívat Předmět nájmu pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno, přičemž je povinen dbát, aby nebyl poškozen událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno jezdit mimo vyznačené cesty nebo cyklistické trasy, lyžovat v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození, apod.).

5. Nájemce je oprávněn umožnit užívání Předmětu nájmu třetím osobám, odpovídá však za škodu na Předmětu nájmu, jako by jej užíval sám.

6. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy a zásahy na Předmětu nájmu.

7. Nájem se uzavírá na dobu určitou. Nájemce je povinen ke dni a času skončení nájmu předat Předmět nájmu zpět Pronajímateli v provozovně Enzian s.r.o. ve stavu odpovídajícím přiměřenému opotřebení, bez poškození.

8. Nájemce odpovídá za veškeré škody jím zaviněné na Předmětu nájmu, zejména pak dojde-li k poškození Předmětu nájmu nedbalou manipulací, jízdou po kamenech mimo oficiálně otevřené tratě. Nájemce rovněž odpovídá za ztrátu Předmětu nájmu. V těchto případech je škoda hrazena Nájemcem při vrácení Předmětu nájmu zpět Pronajímateli dle standardních maloobchodních cen.

9. V případě úplného znehodnocení Předmětu nájmu nebo její části je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli škodu ve výši doporučené maloobchodní ceny předmětu nájmu nebo její nepoužitelné části.

10. Pokud Nájemce nevrátí Předmět nájmu Pronajímateli nejpozději poslední hodinu sjednané doby trvání nájmu, nedochází ke změně nájmu na dobu neurčitou a Pronajímatel je oprávněn požadovat po Nájemci smluvní pokutu ve výši odpovídající výši nájemného za Předmět nájmu za 1 den nájmu dle platného Ceníku, a to za každou i započatou hodinu prodlení, do doby zaplacení

11. Pokud Nájemce vrátí Předmět nájmu před skončením sjednané doby nájmu, nebude mu již uhrazené nájemné vráceno.

12. Pronajímatel si vyhrazuje právo požadování kauce na určitý typ předmětu nájmu, slouží jako jistina pro případ poškození, zničení či ztráty věci.

13. Smluvní strany prohlašují, že přebírají na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné ze Smluvních stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. §2230 občanského zákoníku na jejich vzájemné vztahy založené touto Smlouvou či vzniklé v souvislosti s ní.

14. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomi právních následků spojených s uzavřením Nájemní Smlouvy a že uzavírají Nájemní Smlouvu na základě svobodné, vážné vůle, bez jakéhokoli nátlaku.

15. Nájemní Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

16. Smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

17. Nájemní Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu.

18. Nájemce podpisem Smlouvy bere na vědomí a souhlasí že:

a) sportovní materiál (předmět nájmu) si při převzetí pečlivě zkontroloval,
b) byl při předání vybavení instruován s „Pravidly bezpečné jízdy“.
c) K elektrokolu bezúplatně převzal certifikovanou ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu (EN1078), snižující následky úrazu, byl poučen o povinnosti řádného užití k elektrokolu převzal bezúplatně bezpečnostní zámek a byl poučen o nutnosti zajištění jej proti krádeži za jeho pevnou část (rám) k pevné překážce (stojan, budova, zábradlí), zámek snižuje riziko krádeže, nemůže mu však zcela zabránit,
d) děti mladší 15 let smějí použít předmět nájmu pouze v doprovodu osoby starší 18let,
e) jízda více osob na sportovním vybavení (předmětu nájmu) je zakázána,
f) Předmět nájmu není určen k tažení přídavných vozíků nebo jiných kol
g) předmět nájmu užívá výlučně na svou vlastní odpovědnost, musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity,
h) předmět nájmu vrátí očištěný od hrubých nečistot, případně sněhu
i) v době převzetí vybavení, podpisu nájemní smlouvy, není pod vlivem alkoholu nebo omamných látek,
j) pronajímatel seřídil pronajaté kolo dle údajů od Nájemce (o výšce, váze a dovednosti jízdy na kole) a případné nepravdivé údaje mohou negativně ovlivnit bezpečnost jízdy na Předmětu nájmu.
k) bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu při lyžování, nemůže mu však zcela zabránit,
l) pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání pronajatých lyží podle údajů (o výšce, hmotnosti, věku, délce podešve boty a lyžařských schopnostech Nájemce lyží), které Pronajímateli Nájemce sdělil, a že případné sdělení nepravdivých údajů může negativně ovlivnit fungování bezpečnostního vázání,
m) je si vědom, že pokud v době trvání Smlouvy dojde ke změně skutečností, podle nichž Pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání pronajatých lyží (Předmět nájmu), tj. pokud u Nájemce dojde ke změně výšky nebo hmotnosti nebo délky podešve anebo lyžařských schopností, je pro správné fungování bezpečnostního vázání nutné provést u Pronajímatele nové seřízení bezpečnostního vázání podle aktuálních hodnot,
n) pokud bude v prodlení s vrácením Předmětu nájmu je Pronajímatel oprávněn ohlásit Předmět nájmu jako ztracený nebo zcizený Policii ČR,

  1. Nájemce bere uzavřením nájemní smlouvy na vědomí, že pronajímatel v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), bude zpracovávat jeho osobní údaje získané z jím předloženého občanského průkazu či cestovního pasu nebo jím jinak uvedené. Konkrétně se jedná o jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu a fotografii (dále jen „osobní údaje“).

a) účel zpracování osobních údajů: výkon práv a plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy a těchto podmínek;

b) prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;
c) Osobní údaje mohou být pronajímatelem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv apovinností vyplývajících z nájemní smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené nájemní smlouvě;

d) Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v  trestním řízení.

20. Pronajímatel informuje nájemce, že mají právo:

a) získat od pronajímatele potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od pronajímatele opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

b) aby pronajímatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
c) aby pronajímatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a pronajímatel má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, kupující odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na pronajímatele vztahuje.

d) aby pronajímatel omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti pronajímatelem, zpracování je protiprávní, a pronajímatele žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e) aby pronajímatel na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.

f) vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u pronajímatele.
g) v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany pronajímatele zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na pronajímatele, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

21. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek.

22. Všechna kola z půjčovny jsou vybavena GPS lokátorem.

Tyto VOP jsou platné od 1.5.2021